بيمه ايران بیش از یک میلیارد و 526 میلیون تومان خسارت مالی و جانی (ديه ) در یک حادثه رانندگي در استان لرستان پرداخت كرد.

   به گزارش روابط عمومي بيمه ايران؛ اردیبهشت امسال يك دستگاه سواری پراید كه داراي بيمه نامه شخص ثالث وحوادث از بيمه ايران بود، در کیلومتر 47محور خرم آباد-پلدخترتصادف و در این حادثه راننده پراید به همراه پنج نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد . در پی وقوع اين تصادف پرونده اي از سوی شرکت سهامی بیمه ایران درشعبه خرم آباد اين شركت تشكيل شد.

   بر اساس این گزارش، پس از طی مراحل قانونی پرونده ، بابت خسارت مالی وارده از سوی سواری پراید بیمه شده به اتومبیل مقابل ، معادل 6 میلیون و 330 هزار تومان خسارت تعیین وبه زیان دیده پرداخت شد. همچنین بابت غرامت فوت راننده مقصر 253 میلیون و330 هزارتومان وبابت دیه فوت سرنشینان پراید یک میلیارد و266میلیون و650 هزارتومان در وجه ذی نفعان وراث قانونی فوت شدگان پرداخت شد.

   مدیر کل بیمه ایران استان لرستان با اشاره به مبلغ بالاي ديه پرداختي دراين حادثه به ذی نفعان افزود: قبول اين تعهدات از عهده اشخاص حقيقي خارج است از اينرو٬ رانندگان بايد مسووليت خود در برابر حوادث ناشي از رانندگي با وسايط نقليه را بيمه کنند تا درصورت بروز حادثه احتمالي٬ بيمه گر به كمك آنها بشتابد.

   شاهپورجمشیدی افزود: خوشبختانه مالك خودرو مورد اشاره بيمه نامه شخص ثالث وحوادث رانندگي داشت از اينرو كل خسارت وارده بابت ديه و خسارت مالی اتومبیل مقابل٬ به زيان ديده و بازماندگان اين حادثه رانندگي از محل اين بيمه نامه پرداخت شد.