آرشیو برچسب های: بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص

مسئولیت حرفه ای

1 جدول نرخ حق بیمه ، بیمه مسئولیت حرفه ای مشاوران براساس گروهها و تخصص ها 2 بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 3 بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 4 بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 5 بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 6 بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 7 بیمه […]

بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص

بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است كه مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یكدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیرگذار است. مسئولیت مدنی به انواع زیر تقسیم بندی شده است: 1- عمومی 2- حرفه […]