آرشیو دسته بندی: پرداخت غرامت روزانه در بیمه حوادث

پرداخت غرامت روزانه در بیمه حوادث

الحاقیه بیمه غرامت روزانه در بیمه حوادث بیمه گر بر اساس پیشنهد بیمه گذار با صدور این الحاقیه و شرایط پیوست که مجموعاً جزء لاینفک بیمه نامه حوادث انفرادی شماره فوق الذکر میباشد و براساس جدول مشخصات این الحاقیه علاوه بر آنچه درشرایط عمومی بیمه نامه ذکر گردیده است ، جبران غرامتهای قابل تامین موضوع […]