آرشیو دسته بندی: مسئولیتهای قراردادی

وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی

پویش در مورد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق مسئولیت بین المللی با پاسخ صریحی مواجه است بررسی این شاخه از حقوق بین الملل تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل جاری است و احکام و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی به هر دو نوع […]

مسئولیت قرادادی

  مسئولیت مدنی را می­توان به دو بخش تقسیم كرد: الف)مسئولیت خارج از قرارداد ب )مسئولیت قرارداری مفهوم مسئولیت قراردادی تعهدی كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد كه در آن­ قراردادی در كار نیست. شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی الف) وجود قرارداد برای […]

مسئولیتهای قراردادی

1 خسارات قراردادی 2 تعریف مسئولیت قراردادی 3 وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی 4 قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی

خسارات قراردادی

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و دینی او محسوب میشود. این امر کاری […]

قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی (با تأکید بر معاهده ۱۹۸۰ رم)

مقدمه امروزه اصل حاکمیت اراده در مفهومی اجتما عی و نه فردگرایانه مورد نظر و بحث و بررسی قرار می گیرد.در واقع اصل مزبور که در آغاز چهره ای فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط می شد اکنون به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد وهر جا با مصلحت والاتری […]

وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی

پویش در مورد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق مسئولیت بین المللی با پاسخ صریحی مواجه است بررسی این شاخه از حقوق بین الملل تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل جاری است و احکام و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی به هر دو نوع […]

مسئولیت قرادادی

  مسئولیت مدنی را می­توان به دو بخش تقسیم كرد: الف)مسئولیت خارج از قرارداد ب )مسئولیت قرارداری مفهوم مسئولیت قراردادی تعهدی كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد كه در آن­ قراردادی در كار نیست. شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی الف) وجود قرارداد برای […]

خسارات قراردادی

خسارات قراردادی الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و دینی او محسوب میشود. این […]

مسئولیتهای قراردادی

1 خسارات قراردادی 2 تعریف مسئولیت قراردادی 3 وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق مسئولیت بین المللی 4 قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی