آرشیو دسته بندی: مزایای مالیاتی بیمه های عمر

مزایای مالیاتی بیمه های عمر

علاوه بر اینکه در بیمه های عمر غرامت های فوت، نقص عضو و حوادث پرداخت می شود، در صورت حیات فرد در انتهای قرارداد و یا فوت وی در طول مدت بیمه نامه مبلغی به عنوان سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد. اما ابعاد دیگری از بیمه های زندگی که کمتر به آن پرداخته شده نیز […]