آرشیو دسته بندی: شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث مقدمه این قرارداد (بیمه نامه) که بر اساس قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسائل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دى ماه ١٣٤٧ و آئین نامه اجرائى شماره ٤٤٨٠٨ مورخ ٢٩/١٢/١٣٤٧ و تصویبنامه اصلاحى شماره ٩٨١٦ مورخ ١٧/٣/١٣٤٨ و قانون […]