آرشیو دسته بندی: بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت موضوع قرارداد شامل پوشش بیمه فوت به علت حادثه و بیماری و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) به علت حوادث مشمول بیمه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می باشد. طرح فوق انحصاراً جهت بیمه گذارانی که طبق قانون دولتی و یا وابسته […]