آرشیو دسته بندی: بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی : این بیمه نامه جهت گروههای بالای 5 نفر صادر میگردد و به نسبت تعداد اعضای گروه تخفیفات افزایش مییابد. نظر به این مهم که در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت میگردد که کارفرما مقصر باشد و حوادثی را که در آن مقصر خود […]