بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوصبیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیرگذار است.مسئولیت مدنی به انواع زیر تقسیم بندی شده است:۱- عمومی۲- حرفه ای۳- قراردادیشرکت های بیمه در تمام دنیا جبران برخی از این خسارت ها را در قالب بیمه مسئولیت بر عهده می گیرند.شرکت سهامی بیمه ایران نیز بعنوان بزرگترین بیمه گر خاورمیانه در راستای نیل به اهداف فوق بیمه نامه های مسئولیت را در متنوع ترین شکل آن تهیه و عرضه نموده است و در صورت امکان شما میتوتنید درخواست صدور بیمه نامه مورد نیاز خود را ارسال فرمایید.

#عنوان مطلب
۱نمونه کلوزهای پیوست بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران
۲تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی
۳بیمه دام صنعتی
۴بیمه مسئولیت مدنی عمومی
۵بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان
۶مسئولیت مدنی و انواع آن
۷بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح
۸بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث
۹بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
۱۰بیمه مسئولیت ساخت و ساز
۱۱بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
۱۲بیمه مسئولیت مدنی آسانسور
۱۳بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R
۱۴بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول)
۱۵بیمه ‌نامه عدم النفع شکست ماشین ‌آلات
۱۶بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی
۱۷بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی
۱۸بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها
۱۹بیمه مسئولیت جامع CGL
۲۰تعریف مسولیت مدنی
۲۱بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر
۲۲بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی
۲۳بیمه اسبهای مسابقه
۲۴بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی
۲۵بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی
۲۶بیمه مسئولیت های عمومی
۲۷بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص
۲۸طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت
۲۹بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی
۳۰سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده
۳۱مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها