انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامینهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بوده است .

باتوجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند.

۱بیمه مسافرتی خارج از کشور مفری MAPFRE
۲طرح جامع بیمه گردشگران
۳طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها
۴بیمه جامع زندگی
۵بیمه ‌عمر و سرمایه گذاری
۶آشنائی با بیمه های حوادث
۷انواع مختلف بیمه های زندگی
۸بیمه حوادث خانواده
۹بیمه حوادث انفرادی
۱۰بیمه تکمیل درمان
۱۱بیمه‌ های‌ عمر گروهی
۱۲بیمه حوادث گروهی
۱۳بیمه عمر و حوادث جمعی
۱۴بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت
۱۵بیمه تامین هزینه جهیزیه
۱۶بیمه مهریه
۱۷بیمه مسافرتی آکسا جهت مسافرت به خارج از کشور
۱۸پرداخت غرامت روزانه در بیمه حوادث
۱۹AXA INSURANCE GENERAL CONDITIONS
۲۰مزایای مالیاتی بیمه های عمر