پرداخت غرامت روزانه در بیمه حوادث

الحاقیه بیمه غرامت روزانه در بیمه حوادث

بیمه گر بر اساس پیشنهد بیمه گذار با صدور این الحاقیه و شرایط پیوست که مجموعاً جزء لاینفک بیمه نامه حوادث انفرادی شماره فوق الذکر میباشد و براساس جدول مشخصات این الحاقیه علاوه بر آنچه درشرایط عمومی بیمه نامه ذکر گردیده است ، جبران غرامتهای قابل تامین موضوع قسمت دوم شرایط منضم به این الحاقیه را متعهد میگردد سایر مفاد بیمه نامه بقوت و اعتبار خود باقیست.

جدول مشخصـــــات

مبلغ غرامت روزانه قابل پرداخت برای هر حادثه ……………….. ریال

حق بیمه غرامت روزانه ……………………………. ریال

شرایط بیمه غرامت روزانه عمومی

بیمه نامه حوادث انفرادی

تعاریف – اول

1- ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانائی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک ، بیمه شده را از انجام وظایق شغلی باز میدارد

2- غرامت روزانه عمومی عبارت است ازمبلغی که درایام از کارافتادگی موقت بیمه شده بعلت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت میگردد.

دوم – تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه

1- تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی درصورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثرظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد

بیمه گر پس از انقضاء مدت یادشده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت

2- بیمه گر درصوتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که ازکارافتادگی موقت به تائید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد

3- تعهد بیمه گردرخصوص غرامت روزانه عمومی از ششمین روز از کارافتادگی موقت شروع و حداکثر بمدت یکصدوهشتاد روز ادامه خواهد داشت

4- چنانچه از کارافتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، تعهد از چهارمین روز ازکارافتادگی شروع وحداکثر بمدت همان یکصدوهشتاد روز ادامه خواهد داشت

سوم – سایر شرایط

مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق میافتد یک خطر محسوب میگردد.

شرایط بیمه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

بیمه نامه حوادث انفرادی

تعاریف – اول

1- ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانائی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک ، بیمه شده را از انجام وظایق شغلی باز میدارد

2- غرامت روزانه بستری شدن بیمه شده در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان بعلت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت میگردد

دوم – تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

1- تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد . بیمه گر پس از انقضاء مدت یادشده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت. تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده دربیمارستان شروع و بمدت 90 روز دامه خواهد یافت

سوم – سایر شرایط

مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق میافتد یک حادثه محسوب میگردد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *