نمونه کلوزها ( پوششهای تکمیلی) ی پیوست بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران صادره مردادماه 92به موجب کلوزهای مورد درخواست بیمه گذار بشرح ذیل و با رعایت شرایط بیمه نامه، با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت بیمه گذار در قبال صدمات جسمانی کارکنان در تعهد بیمه گر می باشد.

کلوز شماره 03 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان در اماکن وابسته و متعلق به محل مورد بیمه من جمله : مکان غذاخوری ، سالن ورزشی، نمازخانه و محل اقامت تحت پوشش قرار می گیرد(حوادث ناشی از استفاده از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد)

کلوز شماره 05 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بر خلاف بند دو ، ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه ناشی از وسایل نقلیه موتوری با رعایت موارد زیر تحت پوشش قرار میگیرد:
1- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از مبلغ 3,000,000,000 ریال تجاوز نخواهد کرد.
2- در صورتیکه وسیله نقلیه د ر اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهد بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد.
3- در صورتیکه وسیله نقلیه در اختیار و یا متعلق به بیمه گذار بوده و فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد علیرغم اخذ کلوز 8بیمه نامه ، جبران خسارت وارده در صورت ارائه رای مراجع قضایی مبنی بر احراز مسئولیت ییمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود.
4- در صورتیکه وسیله نقلیه دراختیارو یا متعلق به بیمه گذار نباشد، فقط در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و صدور رای توسط مراجع قضایی قابل پرداخت خواهد بود.

کلوز شماره 06 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران فرعی ناشی از مسئولیت وی تحت پوشش قرار می گیرد به شرط آنکه تعداد نیروی کار پیمانکاران فرعی به ضریب نیروی کار محاسبه شده اضافه و حق بیمه نفرات اضافه شده دریافت گردد و در غیر این صورت جبران خسارت با اعمال قاعده نسبی صورت می گیرد.

کلوز شماره 07 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار میگیرد.

کلوز شماره 08 :
مسئولیت بیمه گذار ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بدون رای دادگاه و با احراز مسئولیت بیمه گذار جبران می گردد (درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد)

کلوز شماره 09 :
هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بدون اعمال تعرفه دولتی و با ارائه صورتحساب مراجع درمانی جبران میگردد.

کلوز شماره 10 :
مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های قانونی شامل معالجه، غرامت، مستمری و غیره ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی « تبصره یک ماده 66 قانون مذکور» جبران میگردد.
حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت هزینه های مذکور برای هر نفر از مبلغ 700,000,000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

کلوز شماره 11 :
صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار،کارفرماو پیمانکار ، مهندسین ناظر ،طراح،مشاور و ذیصلاح در اثر خطرات مورد بیمه فقط درمحل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه است.

کلوز شماره 12 :
صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث در محل مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد
میزان تعهدات بیمه گر :
– حداکثر تعهد بیمه گر در این کلوز از مبلغ 3,000,000,000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

کلوز شماره 13 :
3-13- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.

کلوز شماره 15 :
صدمات جسمانی وارده به کارکنان در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد منظور از فعالیت غیرمرتبط ، کلیه امور اعم از جزئی یا کلی است که خارج از فرآیندشرح کار مورد بیمه است می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *