مسئولیت مدنی و انواع آن

تعریف مسئولیت مدنی:

مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده ،خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او ، در فقه لفظ ضمان در همین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود .

مسئولیت مدنی دو قسم است :
١- مسئولیت قراردادی
٢- مسئولیت تقصیری

 قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی میشود و در دومین نقض تعهد قانونی .
مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می نامند.

در یک تعریف جامع مسئولیت مدنی چنین بیان گردیده است:
مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد.

مسئولیت مدنی به انواع زیر تقسیم بندی گردیده است :

aمسئولیت عمومی: خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون عامل زیان شناخته می شوند را مسئولیت عمومی می نامند.
مثال: مسئولیت پیمانکاران در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت شهرداری ها، مسئولیت موسسات انتقال نیرو و آبرسانی.

bمسئولیت حرفه ای: عبارتست از مسئولیتی که برای صاحبان حرفه ها به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می گردند بوجود می آید.
مثال: مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسئولیت حرفه ای مهندسین، مسئولیت حرفه ای، نمایندگان بیمه و مسئولیت هتل داران و …

cمسئولیت قراردادی: عبارت از آنست که یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص باعث زیان طرف دیگر شود در اینصورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.
مثال: مسئولیت مستأجر در قبال موجر و بالعکس، مسئولیت متصدیان حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی و هوائی (تعهدات که متصدی حمل به موجب قرارداد حمل در مقابل صاحب کالا به عهده می گیرد.)
همانگونه که از مباحث فوق استنباط می گردد برای آنکه مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردی و زیان دیده ای وجود داشته باشد و همچنین رابطه علیت بین خسارت وارده و فعل عامل زیان وجود داشته باشد.

عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است از :
١- تخلف از تعهد .
٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود.
٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر.

انواع بیمه های مسئولیت قراردادی كه در حال حاضر ارائه می گردند عبارتند از :

* بیمه مسئولیت مدنی شركتهای حمل ونقل بین المللی كالا از طریق جاده سی.ام.آر
* بیمه مسئولیت مدنی شركتهای حمل ونقل بین المللی كالا بر اساس شرایط بارنامه ها فیاتا (اف.بی.ال)
* بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل داخلی
* بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل هوایی (داخلی ـ بین المللی)
* سایر بیمه نامه هایی كه در آنها بیمه گزار به واسطه عقد قرارداد خصوصی در مقابل طرف قرارداد متعهد و مسئول می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *