آشنایی با صندوق تامین خسارتهای بدنی

بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری موظفند که مسئولیت مدنی خود را برای جبران خسارتهای احتمالی وارد به اشخاص ثالث شامل درمان ، نقص عضو، فوت را نزد شرکتهای بیمه داخلی کشور بیمه کنند.
برای اطمینان از فراگیر شده چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناخته نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه نامه ، جبران خسارتهای بدنی زیاندیدگان توسط بیمه گران ممکن نباشد واحدی بنام صندوق تامین خسارتهای بدنی در صنعت بیمه تاسیس شده است
این صندوق در دی ماه ۱۳۴۷ تاسیس و زیر نظر بیمه مرکزی ایران اداره میگردد و اشخاص زیاندیده می توانند با تسلیم گزارشهای تنظیمی نیروی انتظامی ، آرای صادره از دادگاهها در تهران به صندوق تامین خسارتهای بدنی واقع در خیابان آفریقا نبش بلوار ناهید شماره ۷۲ ساختمان بیمه مرکزی ایران و در شهرستانها به شعب شرکت سهامی بیمه ایران به نمایندگی صندوق مراجعه کنند تا در چارچوب مقررات و آئین نامه های موجود خسارت آنان پرداخت گردد که مدارک مورد لزوم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت بشرح ذیل می باشد .
مدارک مورد لزوم جهت تشکیل پرونده خسارت (دیه فوت و جرح )
– رای صادره از دادگاه (بمنظور جبران دیه جرح و فوت زیان دیدگان تا میزان سقف تعهد صندوق )
– کروکی افسر کاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف
-گزارش پاسگاه یا کلانتری حوزه تصادف تنظیمی جهت دادگاه در مورد شرح جزئیات حادثه
– نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف- در صورتیکه اظهار نظر شده باشد
– نظریه پزشک قانونی در مورد معاینه زیاندیده
– نام و نشانی کامل محل سکونت مالک و راننده مقصر حادثه
– تعهد و ضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت
مدارک مورد لزوم جهت پرداخت خسارت درمان
– معرفی نامه و اصل صورتحساب بیمارستان و رسید ریگر هزینه های پزشکی انجام گرفته (در مورد زیاندیدگانی که دارای دفترچه درمانی باشند صندوق مبادرت به پرداخت فرانشیز درمان خواهد کرد )
فتوکپی شناسنامه مصدوم –
نظریه پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم –
فتوکپی کلیه اوراق پرونده بالینی مصدوم –
رادیوگرافیهای انجام شده –
– تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت
مدارک مورد لزوم جهت پرداخت خسارت فوت
– رونوشت خلاصه فوت متوفی (صادره از اداره ثبت احوال )
– گواهی انحصار وراثت (به ارزش نامحدود)
– فتوکپی شناسنامه باطل شده متوفی (از کلیه صفحات )
فتوکپی شناسنامه وراث قانونی متوفی –
نظریه پزشک قانونی در مورد معاینه متوفی –
– قیم نامه(در صورتیکه متوفی دارای ورثه صغیر باشد)
– تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت
درحال حاضر حداکثر سقف تعهد صندوق برای پرداخت خسارت مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ ریال می باشد .
جدول میزان تعهدات صندوق طی سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۳

جدول میزان تعهدات صندوق طی سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۳

حداکثر تعهد صندوقسال پرداخت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( از ۱/۱/۱۳۷۴)۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال ( از ۱۱/۶/۱۳۷۷ )۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( از ۱۴/۶/۱۳۸۰)۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( از ۱۴/۸/۱۳۸۰)۱۳۸۳

منابع درآمد صندوق

طبق ماده یک آئین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از منابع زیرتامین می گردد
الف : ۳% از حق بیمه های دریافتی بازار بیمه موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ب : مبلغی معادل حق بیمه پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیرماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نخواهد کرد.
پ : مبالغی که صندوق تامین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیاندیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد