تبریک روز پلیس و تقدیر از حافظان امنیت

بازدیدریاست و معاونین محترم بیمه ایران مرکزسبزوار از نمایندگی رمضانی  و تبریک و تقدیر بابت عملکرد عالی این نمایندگی و تعامل سازنده با شعبه مرکزی بیمه ایران

تقدیر از بیمه ایران نمایندگی رمضانی بابت همکاری و تعامل با سازمان نظام پزشکی سبزوار

کسب رتبه نماینده برتر و کسب رتبه اول فروش بیمه های عمر و زندگی توسط نمایندگی رمضانی برای سومین سال متوالی در بیمه ایران سبزوار

حضور کارکنان بیمه ایران نمایندگی رمضانی در سمینار استاد برهانی

خانواده بزرگ بیمه ایران

نمایندگی رمضانی

تشکر از ریاست محترم بیمه ایران مرکز سبزوار که همیشه پشتوانه برای تمامی پرسنل نمایندگی رمضانی هستند

جشن هشتادو پنجمین سالروز تاسیس بیمه ایران سبزوار