بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو

بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو به وجود آید، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه نامه کلیه خسارت های رخ داده در پارکینگ های عمومی و خصوصی را جبران می نماید.

اهداف بیمه نامه
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو به وجود آید، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه نامه کلیه خسارت های رخ داده در پارکینگ های عمومی و خصوصی را جبران می نماید.

فهرست مطالب
اهداف بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
کلیه صاحبان پارکینگ های عمومی و خصوصی به این بیمه نامه نیاز دارند.

فهرست مطالب
مخاطبین بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

فوت
نقص عضو
هزینه پزشکی
خسارت مالی ناشی از سرقت جزئی خودرو
خسارت ناشی از آتش سوزی
خسارت مالی ناشی از سرقت
خسارت شکست شیشه

فهرست مطالب
خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گذار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.

مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

فهرست مطالب
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره:

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *